BARNEHAGEN VÅR

Maurtua Barnehage Bømlo SA er ein privat barnehage eigd av dei foreldra som har barn i barnehagen. Vårt einaste formål er å driva ein god barnehage, der barna sitt behov for tryggleik, omsorg, leik og læring står i sentrum! Barnehagen vart etablert i 1987. I dag driv me barnehagar i to flotte barnehagebygg, eit i Raunevarden og eit på Jamnaheia. Me legg stor vekt på vennskap og det fysiske miljøet rundt barna. I begge bygga finn ein derfor svært romslege og godt tilrettelagte lokalar for barnehagedrift, og gymsal for leik og moro finn ein på begge hus.

 

  • Opningstida er frå 06.30-16.45 heile året
  • Prisen for barnehageplass ligg godt under max pris.
  • 3 måltider per dag, og du betaler ikkje ekstra matpenger
  • 5-6 års avdeling (siste året i barnehagen)
  • 0-5 års søskenavdelingar (to naturavdelingar)
  • To bilar som blir brukt til turar i nærmiljø
  • Utvida pedagogtettleik 
  • 25 % fagarbarbeidarar