NASJONALE REDUKSJONSORDNINGAR FOR FORELDREBETALING.

Det finnes to ordningar for stønad til foreldrebetaling for barnehageplass.

Desse ordningane er;


1) Grunnlag for å søkja om redusert foreldrebetaling pga låg inntekt. Ingen skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass (533 200,- i 2019).
2) Gratis kjernetid (20 t)  for 2, - 3-, 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushald med låg inntekt, per 01.08.19 sett til kr 548 500,-.


Foreldre må sjølv søkje om gratis kjernetid / redusert foreldrebetaling. Søknad skal sendast på fastsett skjema til Postmottaket, Bømlo kommune, Leirdalen 1, 5430 Bremnes - sjå link nedafor.  

 

https://kommune24-7.no/1219/bruker?retur=%2f1219%2f701664&shortname=701664

 

Det einaste foreldre skal fylle ut er personalia på seg og ektefelle og barnet, kva for barnehage dei skal gå i og plasstorleik. Dei må også levera dokumentasjon på inntekt. Skattemelding frå i fjor, eller lønsslipp, utbetalingsbrev frå NAV eller liknande. Vedlagt ligg også informasjon om ordninga.

Meir informasjon om ordninga finn du i denne brosjyren frå Bømlo Kommune

Brosjyre reduksjon foreldrebetaling - vår 2019

og på Udir sine nettsider

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/