RETTEN TIL REDUKSJON I FORELDREBETALING VED LÅG INNTEKT

Det er to ordningar som kan gje rett til reduksjon i foreldrebetaling.

Ingen familie skal betale meir enn 6 % av inntekta for ein barnehageplass.  Gjeld for dei som tenar mindre enn 500 500,- frå 01.01.17.

Det er ret til gratis opphaldstid 20 timar per veke for tre, fire og femåringer (og for barn med utsett skulestart), dersom familien tenar under 428 000,-.

Meir info og søknadsskjema som skal sendes til Bømlo Kommune, finn du i denne link:

soeknad_om_reduksjon_i_foreldrebetaling_barnehage_mars-17